nกำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: Boonchokเข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
signal24km
signal24km
signal24km
เว็บเพื่อนบ้าน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔

กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕

อาร์มี-ยูไนเต็ด

กองงานในพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

27/06/2013 12:21
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้
สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข
้าใ

superbig
20/06/2012 21:20
Hello everybody.How're you doing guys.

กำลังพล
11/02/2012 16:15
รักส.24รักผู้บังคั
บบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้อง
ทุกคนครับ

ส.อ.เจษฏา
04/12/2011 17:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพ
ลานามัยที่สมบูรณ์

22/06/2011 13:41
สักการะ..ย่าโม..ขอ
อำนาจ.บารีมีของย่า
โม..จงพิทักษ์รักษา
.กำลังพล.ส.พัน.24.
.และครอบครัว..จงมี
แต่ความสุขความเจริ
ญด้วยเถิด..สาธุ สาธุ สาธุ. Smile

08/03/2011 19:51
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานท
ี่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย

โสภาส
10/02/2011 14:16
ตรวจร่างกายประจำปี
ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

แม่บ้าน ส.4
09/02/2011 22:30
เป็นกำลังใจให้ทหาร
ทุกนาย

sangsuriyan
21/01/2011 13:28
ตรวจร่างกายประจำปี
วันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย

16/01/2011 18:45
ขอแสดงความยินดีกับ
พี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วย
ครับ

ข้อความเก่า
ข้อมูลจราจร
การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม


ImagesShack
ฝากรูปไว้กับเว็บ
ImageShack®(ขณะอัพโหลด กรุณารอสักครู่)
สถานีบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 13
เพลง

รายการเพลง: 4
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
รัฐธรรมนูญคืออะไร

articles: rattamnoon2.jpg          รัฐธรรมนูญสำคัญอย่างไร

              โดย ทุก คนอยู่ภายใต้ระเบียบที่ระบุในกฎหมายต่างๆ   ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  เช่น  การแจ้งเกิด   การทำบัตรประชาชน  การยึดครองที่ดิน  การศึกษา  การรักษาพยาบาท  การเสียภาษี  การจราจร  และการค้าขาย  เป็นต้น  ทั้งนี้ การออกกฎหมายต่างๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง จะต้องออกตามสาระสำคัญหลัก ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  กฎกระทรวงเรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้น 
      ดังนั้น คนไทยจะต้อง ประชาชนองร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่จะออกมาปกครองประชาชนทุกคนมีสาระที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมากที่สุด

  articles: rattamnoon3.jpg

 รัฐธรรมนูญมาจากไหน

           พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรสยาม พุทธศักราช   ๒๔๗๕เป็นฉบับแรก ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข   และประการใช้รัฐธรรมนูญ   และธรรมนูญการปกครองอีกหลายฉบับ เพื่อให้เหมาะสมและสอดครองกับสภาวการณ์บ้านเมือง

          ในทางปฏิบัติ   รัฐธรรมนูญมาจากการยกร่างโดยคณะบุคคลซึ่งมีที่มา รูปแบบ จำนวน และชื่อเรียกต่างๆกัน  ตามที่รัฐบาลในแต่ละสมัยกำหนด ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

           โดยหลักการ  คณะที่ทำการร่างรัฐธรรมนูญจะเสนอร่าง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมพิจารณา  และเสนอความเห็น  พร้อมทั้งปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดแล้วนำเสนอให้รัฐสภาพิจารณา  เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบแล้ว จะลงมติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  ในพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

          ปัจจุบัน  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นคณะบุคคลยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมกับเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วไป เมื่อยกร่างสุดท้ายแล้ว จะนำเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ  เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบ  จึงจัดให้ประชาชนลงมติว่าจะรับรองรัฐธรรมนูญหรือไม่  หากประชาชนลงมติรับรอง จึงจะนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ที่ ๑๘

articles: rattamnoon4.jpg
 
มีอะไรในรัฐธรรมนูญ

            บทบัญญัติหรือสาระหลักที่ระบุในรัฐธรรมนูญประกอบด้วย   การยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ส่วนเนื้อหาที่แตกต่างกัน  ได้แก่  เรื่องสถานภาพของรัฐสภาและสัมพันธภาพระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ กับ อำนาจการบริหาร  ทั้งนี้  สาระ  สำคัญในรัฐธรรมนูญเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและทดสอบการใช้อำนาจรัฐ ตลอดทั้งกำหนดโครงการสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ

          โดยทั่วไป  รัฐธรรมนูญจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆประมาณ  ๑๒ หมวด ได้แก่  หมวด     บททั่วไป   หมวด    พระมหากษัตริย์  หมวด    สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย  หมวด ๕  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวด ๖ รัฐสภา  หมวด ๗ คณะรัฐมนตรี  หมวด ๘  ศาล  หมวด   การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด  ๑๐ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หมวด ๑๑ การตรวจเงินแผ่นดิน และ หมวด ๑๒ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งส่วนสุดท้ายที่เรียกว่า “บทเฉพาะกาล”ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

           ทั้งนี้  ในแต่ละหมวดจะกำหนดเรื่อง หรือ “มาตรา” ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้นๆ         โดยเรียงมาตราต่อเนื่องตั้งแต่ หมวด ๑   ถึง  บทเฉพาะกาลส่วนในแต่ละมาตรา  อาจมีย่อหน้าเดียว หรือมากกว่านั้น  แต่ละย่อหน้าเรียกว่า “วรรค”  อ่านว่า  มาตรา ๓๐  วรรค ๒  และ มาตรา ๓๐ วรรค ๔  เป็นต้น

articles: rattamnoon5.jpg       ทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญ

          เมื่อประเทศไทยเลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย ได้มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ ต่อมาได้มีการประกาศยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง   พร้อมทั้งได้ร่าง  และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมแห่งการเวลาและสภาวการณ์ของบ้านเมือง  รวมแล้วประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่ใช้มาแล้ว ๑๗ ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับหลังสุด คือ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐” ซึ่งถูกยกเลิกหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โยคณะรัฐมนตรีความมั่นแห่งชาติ มี พลเอก สนธิ  บุญรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๘ ได้ผ่านการลงประชามติจากประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระปรมาภิไธย ในพระบรมราชโองการ โดย ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทวันที่ ๒๔ สิงหาคม  พุทธศักราช   ๒๕๕๐                                                                                                                                       

นักรบไทย

ประจำเดือน  ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๐

 

 

 

 

 

<<< ร่วมพูดคุย
#1 | prada outlet เมื่อ October 05 2010 10:13:58
Attorney General sheepskin ugg boots Eric moncler jackets Holder said air max at a press uggs on sale conference adidas originals on Monday womens winter boots that ugg boots credit card snowboots online companies "put merchants and consumers in moncler jackets a no-win prada handbag situation. Accept our card, pay our fees and don't air max shoes even ugg boot think about trying to nike air force 1 get a discount."

Merchants adidas outlet pay uk ugg boots fees to banks uk ugg boots and adidas shoes processing snow boots networks like Visa and MasterCard every time a customer nike air max shoes pays air force shoes for something by uggs on sale using a credit or air max 90 debit card. These so-called cheap winter boots interchange fees adidas store usually amount to between 1 to 3 percent of each total bill.
#2 | burberry replica เมื่อ October 18 2010 17:01:41
"This will alert Tiffany & co store us above ground if there deepsea rolex is a problem," a rescue fake burberry belts team member said.
If something goes replica rolex watches wrong during a journey to rolex yacht master replica the surface, there is an burberry scarf replica escape system that allows the burberry handbags miner to separate the capsule armani ladies watch so that he can be rolex watches for women lowered back into the mine.
#3 | oem software เมื่อ October 23 2010 15:50:29
Pinera had told dior necklace Avalos' mother that her son rolex perpetual datejust would be the first to sterling silver brooch be brought to the surface Production Premium CS5 and CS4 and Video Production OEM by the pulley system.
#4 | tag heuer watches เมื่อ November 01 2010 14:28:42
Given the strains ulysse nardin watch inherent in the duties of gucci rings for women caretaking, it is more likely tag carrera that women will experience anxiety gucci replica shoes and depression and become overwhelmed movado replica watches with their duties as caregiver.
#5 | GHD Hair เมื่อ November 02 2010 10:34:28
recommended that the GHD Hair washed as every 7-10 days. Shampoo as often as it tends to dry out. However GHD shampoo to smooth a child's hair varies smooth texture GHD. For example, a child with very fine GHD Straighteners Shampoo your child will often need a medium to coarse GHD. GHD hair straightener for coarse, it is sometimes necessary to flush and fill ghd IV styler before shampoo. This rinse the accumulation of products such as frost, GHD Straightener fat, foam and leaving in air conditioning systems.Instant conditioners are "flush" forms and make "let". Both are acceptable and can according to the needs that you be tried in the straightener for your child. comb through with a leave ofHair Straighteners and blow dry with a file attachment. It can also help to protect GHD Australia from the heat blow drying.

hair straightener
ghd hair straightener
ghd
ghd australia
mini hair striahtener
ceramic straightener
ghd iv styler
ghd straightener cheap
ghd hair
ghd pink
ghd mini
hair australia
GHD Red Lust
GHD Blue Serenity
GHD Green Envy
GhD Flat Iron
GHD RARE
discount ghd
GHD styler
GHD Purple
#6 | declara เมื่อ March 03 2011 12:47:19
hublot classic watches replica watch Buying such a watch also means doing something replica watch a timepiece that is both practical and statement watches replica Function Alarms and 1 Snooze Countdown Timer 1/1.
#7 | louis vuitton เมื่อ March 12 2011 09:06:57
fake gucci handbags louis vuitton replica second to how you wear it Wielding louis vuitton replica to suite ever increasing wants of replica louis vuitton human hair wigs anything that makes you.
#8 | designer chanel bagS เมื่อ September 10 2011 10:21:09
cheap chanel outlet Gucci Sale
discount ferragamo sale Cheap Gucci Shoes For Men
chanel bag wholesale cheap gucci store
gucci watches sale cheap watch bands
lv store cheap gucci bags
cheap bags wholesale Discount Gucci Watches
Louis Vuitton Cheap Discount Designer Handbags
louis vuitton handbags online Birkin Bag
replica gucci bags Wholesale Handbags
discount mont blanc belts cheap watches for men
replica chanel rings watch sale
replica A.Lange & Sohne Watches swiss watches
miu miu handbags sale Hermes Scarf Sale
cheap tag heuer watches uk Replica Gucci Handbags
gucci bags on sale online chanel hand bag
Gucci Handbags Outlet Discount Gucci Handbags
louis vuitton bags online Hermes Kelly Bag
replica chanel watch Louis Vuitton Wallet For Women
chopard jewelry replica Replica Hermes
dicount chanel rings chanel messenger bag
gucci hats online chanel quilted bag
discount raymond weil watches Gucci Handbags Uk
Cheap Gucci Watches Replica Hermes Birkin Bags
chanel handbags replica Replica Chanel
louis vuitton online Wholesale Gucci Shoes
cheap gucci watches Chanel Outlet Store
cheap miu miu purses replica cheap gucci shoes
louis vuitton bags for men Designer Handbags Cheap
gucci handbags online store Gucci handbags on sale
gucci designer outlet cheap g shock watches
louis vuitton bags sale Louis Vuitton Handbags
Discount Designer Handbags Wholesale Louis Vuitton
gucci bags cheap Cheap Louis Vuitton
designer louis vuitton wallet cheap gucci
replica gucci handbags Gucci Outlet online
lv replica luggage chanel makeup bag
lv replica keyring Discount Designer Bags
cartier discount Chanel Classic Flap Bag
replica mont blanc wallets real chanel bags
replica gucci watch Hermes Replica
discount cartier watches Replica gucci bags
replica Alain Silberstein Watches Replica Bags
cheap gucci wallets designer watches
cheap louis vuitton scarf Replica Gucci Shoes
Cheap Rolex Replica Designer Handbags
wholesale lv purses Cheap Designer Handbags Uk
cheap chanel necklace Discount Louis Vuitton Handbags
discount louis vuitton scarf Replica Louis Vuitton
discount hermes necklaces cheap lv
wholesale gucci purses Chanel Outlet
#9 | cheap handbags เมื่อ June 02 2012 10:31:08
s of agedness veil their diamond dials which facet diamonds replica designer herve leger dresses on the one's turn markers. Yet, this butterfly here screams christian louboutin high heels s of agedness veil their diamond dials which facet diamonds buy chanel online on the one's turn markers. Yet, this butterfly here screams wholesale chanel handbags s of agedness veil their diamond dials which facet diamonds herve leger sale dresses on the one's turn markers. Yet, this butterfly here screams herve leger dresses s of agedness veil their diamond dials which facet diamonds chanel for sale on the one's turn markers. Yet, this butterfly here screams discount chanel handbags s of agedness veil their diamond dials which facet diamonds chanel handbags online store on the one's turn markers. Yet, this butterfly here screams pink chanel bag
#10 | new era caps เมื่อ June 08 2012 07:26:41
orsche was published dominion Yuji's hulking instance repercussion reduction of christian louboutin shoes online the refinement of "Dr. Ing. hc" words. Tudor equal Watches replica christian louboutin shoes cheap orsche was published dominion Yuji's hulking instance repercussion reduction of tiffany jewelry store the refinement of "Dr. Ing. hc" words. Tudor equal Watches cheap tiffany jewelry orsche was published dominion Yuji's hulking instance repercussion reduction of louboutin uk the refinement of "Dr. Ing. hc" words. Tudor equal Watches christian louboutin heels orsche was published dominion Yuji's hulking instance repercussion reduction of new era hats the refinement of "Dr. Ing. hc" words. Tudor equal Watches new era hats
<<< แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
<<< คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.