โอวาทของเจ้ากรมทหารสื่อสาร
โพสโดย admin เมื่อ May 26 2011 16:22:54
โอวาทของเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
ในโอกาสวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๘๗
*****************************
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ที่ได้ก่อกำเนินมาด้วยพระปรีชาญาณ ของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ ๘๗ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งทหารสื่อสารทุกนาย ได้ถือเอาวันสำคัญนี้ น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น
เหล่าทหารสื่อสารได้ดำรงความเป็นเหล่าที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติงานของกองทัพ บกสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบกจนสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี จนได้รับควาเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา นำความภาคภูมิใจมาสู่กำลังพลเหล่าทหารสื่อสารทุกนาย ทั้งนี้ เนื่องมาจากกำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมุ่งมั่น เสียสละ มีความอดทน รวมทั้งได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของตนเอง ให้ก้าวทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา  และปรับปรุงยุทโธปกรณ์ รวมไปถึงระบบการติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมกับภารกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ขอชื่นชมกำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร ทุกคน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาเหล่าทหารสื่อสารให้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ และมีความเชื่อมั่นว่า กำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร จะยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาเหล่าทหารสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  เดชะ  พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ตลอดจน ดวงทิพยวิญญาณของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  องค์ผู้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสาร ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร  ให้ทหารสื่อสารทุกท่าน  และครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ

พลโท มังกร   โกสินทรเสนีย์
( มังกร   โกสินทรเสนีย์)
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร